การทดลองผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

ผลลัพธ์ล่าสุดเหล่านี้ถูกบันทึกจากปีที่สองของข้อมูลของการทดลอง ADvance ซึ่งมีข้อมูลปีแรกเผยแพร่ในปีพ. ศ. 2562 ในการทดลองนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จำนวน 40 รายได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind multicentre phase II clinical ทดลองและปลูกถ่ายด้วยขั้วไฟฟ้า DBS ที่กำกับโดย fornix ซึ่งเป็นกลุ่มของเส้นใยประสาทในสมองที่มีสัญญาณจากฮิบโปและตามมารวมกันเป็นเวลาสองปี ใน 12 เดือนแรกของการทดลองเพื่อวัดผลกระทบของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในสมองได้ดีขึ้นผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มเลือกกลุ่มกระตุ้นแบบ “on” หรือ “off” หลังจากได้รับการตรวจติดตามแล้ว เมื่อขั้นตอนการติดตามผลเสร็จสมบูรณ์ผู้ป่วยทุกรายก็มีขั้วไฟฟ้าเปิดอยู่และได้รับการติดตามอีก 12 เดือน

ผลลัพธ์ล่าสุดเหล่านี้ถูกบันทึกจากปีที่สองของข้อมูลของการทดลอง ADvance ซึ่งมีข้อมูลปีแรกเผยแพร่ในปีพ. ศ. 2562 ในการทดลองนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จำนวน 40 รายได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบ double-blind multicentre phase II clinical ทดลองและปลูกถ่ายด้วยขั้วไฟฟ้า DBS ที่กำกับโดย fornix

ซึ่งเป็นกลุ่มของเส้นใยประสาทในสมองที่มีสัญญาณจากฮิบโปและตามมารวมกันเป็นเวลาสองปี ใน 12 เดือนแรกของการทดลองเพื่อวัดผลกระทบของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในสมองได้ดีขึ้นผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มเลือกกลุ่มกระตุ้นแบบ “on” หรือ “off” หลังจากได้รับการตรวจติดตามแล้ว เมื่อขั้นตอนการติดตามผลเสร็จสมบูรณ์ผู้ป่วยทุกรายก็มีขั้วไฟฟ้าเปิดอยู่และได้รับการติดตามอีก 12 เดือน